GALERIJNÍ PROJEKT

DUCHOVNÍ OSOBNOSTI
TŘETÍHO TISÍCILETÍ

MOSTY A CESTY

 

 

 


 

 

 

Navštívili jste webovou prezentaci unikátní sbírky fotografií duchovních osobností české kultury 21. století. Sbírka vznikla jako rodinný projekt rodiny Škopkovy ve spolupráci s předním uměleckým fotografem - portrétistou Jadranem Šetlíkem.
 

Jejich společným záměrem je představit veřejnosti české osobnosti Římskokatolické církve, jež nejenže obstály v těžkých dobách totalitních represí, ale zároveň platí i dnes za pilíře morálních hodnot.

Všichni  mají  svůj  podíl  na  porevoluční  obnově  katolické  církve,  mnoho  z  nich se dodnes přirozeně vyjadřuje také k občanským záležitostem
a přispívají tak nemalou měrou k rozvoji dialogu církve s občanskou společností. Jsou dobrovolnými vyslanci na mostech, o nichž mluví kardinál Miloslav Vlk:

 

„MOSTY SE ZPRAVIDLA BUDUJÍ TAK, ŽE SE ZAČNE Z OBOU

BŘEHŮ A UPROSTŘED DOJDE KE SPOJENÍ.“

 

 

 


 

 

Slovo majitelů sbírky:

Pokud bychom měli vzpomenout hodnoty, které v rodinném kruhu vyznáváme,  tak  jsou  to  jistě  obdivný  vztah  ke  vzdělání,  k  umění
a k víře. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se s naším milým rodinným přítelem Jadranem pokusíme tyto hodnoty prostřednictvím jeho mistrovského umění ztvárnit. Náleží mu tak náš velký obdiv nad dílem, kterému dal spatřit světlo světa. Stejně tak patří náš velký dík všem  vyobrazeným  osobnostem  za  to,  že   naše   společné  pozvání
do tohoto projektu přijaly.

Jan a Ilona Škopkovi

 

Slovo autora:

V mládí jsem žil několik let v Římě a bydlel nedaleko Vatikánu. Chodil jsem do baziliky Svatého Petra a obdivoval architekturu, která na mě už tehdy působila naprosto úchvatně a impozantně. Díky mému otci, který v tu dobu působil v Římě jako novinář, jsem měl možnost potkat se i s papežem a uvědomit si sílu a důstojnost tohoto místa. Tyto silné vzpomínky a pocity úcty mě naplňují a provázejí po celý život. Proto jsem také s radostí a respektem přijal nabídku vytvořit prestižní Galerii duchovních osobností třetího tisíciletí.

Jadran Šetlík

 

 

Slovo ke galerii:

Jsou církevní osobnosti, které přesahují rámec katolické církve. Svou osobní statečností, morální integritou, pokorou nebo vědeckou pílí ukazují směr, vyrovnávají stezky, inspirují. Žijí mezi námi a pro nás.

 

 

 


 

 

 

PORTRÉT MILOSLAVA VLKA

J. Em. Miloslav kardinál Vlk

Skrze službu evangelia J.Em. Mons. PhDr. Miloslav kardinál Vlk pomáhal evropské civilizaci nacházet životodárnou mízu křesťanských kořenů, jimiž rozuměl pravdivé nahlédnutí a uznání vlastních chyb, prosbu o odpuštění, smíření a v důsledku toho obnovení společenství mezi lidmi a celými národy.

Kladl důraz na dialog, správné chápání svobody a návrat ke křesťanským hodnotám jako východisko pro nalezení ideologiemi vyprázdněné spirituality Evropy. Usiloval o důslednou obnovu církevního školství, trpělivě čelil krizi jednání mezi státem a církví v otázce majetkového narovnání. Jeho mottem bylo „Ut omnes unum sunt“ (Aby všichni byli jedno). 

   
PORTRÉT DOMINIKA DUKY

J. Em. Dominik kardinál Duka, OP

O.P.: Odsuzuje hřích,  ale  miluje  hříšníka.  Řídí  se  křesťanským  pravidlem,  které jedny  uvádí
do rozpaků, jiné pohoršuje, málokteří mu rozumí. Na cestě k dialogu v místech, kde by občané těžko hledali rozumné možnosti realizace, Dominik kardinál Duka dovede v pravdě vyhmátnout jiskru naděje, která by mohla vést ke společnému úsilí o hledání řešení v diplomaticky komplikovaných situacích na nejen politické scéně.

Věrný svému mottu „In Spiritu Veritatis“ (V Duchu pravdy) povzbuzuje k dobrému dílu v celonárodním měřítku, varuje před riziky nezodpovědných rozhodnutí poškozujících budoucí generace, varuje, ať vhod či nevhod. Nehledí na prospěch z přízně veřejnosti a médií, ale zůstává svobodný od práva na dobrou pověst v hlásání pravdy tak, jak ji skrze svou hlubokou životní zkušenost nahlíží. 
   
PORTRÉT IGNÁCE ANTONÍNA HRDINY

A. R. D. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.

O.Praem.: Prof. Ignác Antonín Hrdina, přední evropský odborník na kanonické právo, předseda Metropolitního církevního soudu arcibiskupství pražského a vysokoškolský pedagog, přispěl zásadním způsobem k modernizaci české terminologie kanonického práva. Jeho nedocenitelná práce nese své plody při právní komunikaci církve se státem.

Kodex kanonického práva Římskokatolické církve ve své propracovanosti nemá mezi právními dokumenty ostatních církví obdoby a díky vědecké práci profesora Hrdiny skutečnost plně fungujícího vlastního právního a inspirujícího uspořádání katolické církve vstupuje do povědomí veřejnosti.


 

   
PORTRÉT MICHAELA POJEZDNÉHO

J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný, O.Praem.

O.Praem.: Myslet na druhé a nerozlišovat, zda je někdo věřící či nevěřící, brát život jako poslání k druhému člověku, je přirozeným projevem čtyř základních pilířů premonstrátského řeholního života: comunio - společenství, contemplatio - nazírání, actio - čin, stabilitas - stabilita.

Každodenním rozvíjením vlastního povolání opata v čele Strahovského kláštera, Michal Josef Pojezdný   i  přes   mediální   nevýraznost    vyniká   v  sekulární  společnosti  právě   díky  šíření
a prožívání spolupráce ve vzájemném společenství, díky hlubokému vnitřnímu náhledu na realitu kolem nás, díky uváženému jednání za účelem odevzdat budoucím generacím lepší dědictví, než jaké premonstráti přijali z rukou komunistického režimu a díky posilování pocitu dnes tolik nejistého člověka, že stabilita osobnosti není prázdným pojmem uprostřed rozbouřených lidských dějin.  


 

   
PORTRÉT VÁCLAVA MALÉHO

J. Exc. Mons. Mgr. Václav Malý

Václav Malý neokázalý, leč trpělivý a neúnavný církevní představitel se vzácnými dary sebereflexe, empatie i schopnosti odhalovat bezpráví a hájit práva a svobody lidí na celém světě. Jako  je  bytostně  knězem,  je  také  občanem,  jehož  slovo  a  činy  zaznívají neobyčejně  pevně
a jasně.

Mnoho vykonal v oblasti pastorace kněží, jež jsou nejviditelnějšími a mediálně nejzranitelnějšími prostředníky mezi církví a sekulárním životním prostorem. Zasazuje se trvale o sblížení církve se státním školstvím, o spravedlivé uznání přínosu církve pro vzdělávací proces v oblasti etiky harmonizované s oblastí vědeckého bádání. Se svým mottem „Pokora a pravda“ se stal důležitou mravní autoritou české společnosti.


 

   
PORTRÉT JANA GRAUBNERA

J. Exc. Mons. Jan Bosco Graubner

J.Exc. Mons. Jan Bosko Graubner: „Co vám řekne, učiňte“, to jsou slova Matky Ježíše, Spasitele světa, adresovaná učedníkům ve chvíli, kdy byl na svatbě v Káni galilejské identifikován skutečně velký společenský problém. Jinými slovy Maria řekla: nestůjte tu a pomozte, konejte tam, kde hrozí ztráta radosti, ponížení, avšak ne bezhlavě, nýbrž učiňte to, k čemu vás Bůh pohne a na jeho slovo se spolehněte - „Co vám řekne, učiňte.“ Tuto větu si zvolil za svůj životní program římskokatolický biskup Jan Bosko Graubner.

Je tedy mužem činu, jenž zasahuje s rozvahou tam, kde dochází duchovní víno radosti, tam, kde nedosahuje podpora státu v péči o lidské potřeby. Inicioval Tříkrálovou sbírku, která spojuje lidi bez nároku na vyznání. Svou naději v obnovu společnosti, stejně jako jeho patron Don Bosko, vložil do mladých lidí. Obnovil řadu církevních škol, jež jsou v naší zemi ostrovy, na nichž nevládne morální anarchie, která ničí kvalitu života budoucí osobnosti již v jejím zárodku. Svou službou Jan Graubner vytváří zázemí, kde lze věřit v pevnou půdu pod nohama, na níž může stavět celá společnost.

   
PORTRÉT FRANTIŠKA RADKOVSKÉHO

J. Exc. Mons. František Radkovský

J.Exc. Mons. František Radkovský: Matematik biskupem. Renomovaný vědec knězem bez slávy a cti. Důvod k životní volbě Mons. Františka Radkovského nalézáme v jeho osobním mottu: „Uvěřili jsme v lásku“. Všechno ostatní je jen cesta prostředků, nikoli sám cíl, k dosažení plnosti kvality života, ať již pozemského nebo věčného.

Matematika není o vypočítavosti, nýbrž o službě. Ve svém úřadu biskup Radkovský byl nablízku prostým lidem a jako hlasatel správného užívání lidské svobody varoval před hromadným zapomněním na zkušenost s lidskou mysl otupující hrůzovládou komunistického režimu.


 

   

PORTRÉT JIŘÍHO TRETERA

J.Exc. Profesor Jiří Rajmund Tretera, OP

J.Exc. Profesor Jiří Rajmund Tretera, OP

Patří k předním evropským odborníkům v oblasti církevního a konfesního práva. Je předsedou Společnosti pro církevní právo, kterou v roce 1994 založil zastupoval Českou republiku v Evropském konsorciu pro výzkum vztahu církve a státu. V roce 2021 mu Evropská společnost pro právní dějiny udělila ocenění za celoživotní přínos pro právní historii.

 

 

 

 

  

 

Slovo závěrem:

Vzdělanost, pokora a život spolu s prací pro druhé jsou úctyhodnými vlastnostmi duchovních osobností tohoto projektu. Otevírají dveře společnosti k vzájemnému porozumění. Slovy Miloslava kardinála Vlka „Otevřené dveře pak budí důvěru, člověk je pozván, je přijat.“ Děkujeme Vám, že jste vstoupili a možná i přispěli k budování mostů důvěry.